českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

441 043 OHŘE 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE 
Severočeský územní svaz            15 km 1300 ha

GPS Z: 50°22‘14.693“N, 13°25‘9.173“E, K: 50°21‘55.583“N, 13°17‘33.006“E

Od tělesa hráze údolní nádrže Nechranice až k jezu v Želině.
Okoun říční je hájen od 1. 1. do 15. 6. včetně. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm.
Od 16. června do 31. srpna 2017 je lov povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00
do 04:00 hod. Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:
1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit
místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely
zakazuje.

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna
zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky
a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící
lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku
k tomuto dni proškrtnout.
V obecném zájmu je zákaz vstupu do území sesuvu půdy na levém břehu nádrže
– vyznačeno tabulemi.
Zákaz lovu ryb od vtoku Čachovického-Lužického potoka 100 m na obě strany od 1. 12.
do 31. 3. včetně, nevyjímaje ústí potoka v délce 100 m.
Zákaz lovu ryb v úseku řeky Ohře cca 450 m, od jezu v Želině až po příčnou linii s nejníže
situovanou budovou usedlosti na pravém břehu (po směru toku) v katastru obce Rokle,
Želina (s koncem asfaltové komunikace), a to v období od 1. 1. do 15. 6. včetně.
V odpadním kanálu malé vodní elektrárny (ČEZ Tušimice) je lov ryb zakázán.
Celoroční zákaz lovu ryb ze staveb tělesa jezu v Želině.
Zákaz používání plovoucích kotvených bójí pro označování lovných a vnaděných míst a pro
kotvení plavidel na celé ploše revíru. Lov ryb z plavidel je povolen jen při dodržování
stanovených zásad a s povolením, které vydává ČRS, z. s., SÚS, v Rybářském domově
ve Vikleticích, korespondenčně přes www.crsusti.cz, nebo MO Chomutov, Kadaň,
Klášterec n. O., Louny, Podbořany, Žatec.
Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán vyhláškou k zákonu o vodách.
Rozhodnutím OkÚ Chomutov č. j. RŽP-II/Pit-8735/98 je chráněno shromaždiště bahňáků
(ptactva) v úseku od kotviště lodí u Lužického potoka po osadu Modrá štika, a to od 15. 7.
do 30. 9. V tomto období se zakazuje v uvedeném úseku lov ryb ze břehu. Lov ryb je
povolen pouze z plavidel ve vzdálenosti nejméně 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
V době ochrany je rovněž zakázáno přistávat s plavidly a zajíždět s nimi do vzdálenosti
menší než 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
Zákaz hlubinné přívlače.
Na březích VD Nechranice je vymezen nádržní prostor betonovými sloupky (patníky)
u příjezdových cest. Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma
spouštění lodě). V nádržním prostoru je zakázáno bivakování a stanování, poškozování břehů
např. zarážením kůlů pro kotvení lodí (mimo kotviště), umisťování odpadu, rozdělávání
ohně, vyřezávání keřů, kácení stromů apod. Plavidla smí kotvit jen na vyhrazených kotvištích
nebo místech označených plavebním znakem „P“ pro povolené stání, příp. v bezprostřední
blízkosti vlastního pozemku v přítokové části VD. Stanovat lze jen na vyhrazených tábořištích.
Úřední hodiny Rybářského domova Vikletice s prodejem povolenek, recepcí
rekreačního zařízení a rybářskou prodejnou (odloučené pracoviště Severočeského
územního svazu) jsou od dubna do října, středa až neděle 8.00 až 10.00 a 15.00 až
17.00 hodin, nebo dle dohody.

 

MAPA

vodního díla Nechranice (obce, příjezdy, parkoviště, campy, kotviště, nádržní prostor, restaurace, ZS, obchody, jiné informace)