Projekt Losos
Poznámka: do článku budou dodatečně správně vloženy tabulky a fotografie

Projekt navrácení lososa do Labe a jeho přítoků na českém území

Na počátku byl ČRS, Severočeský územní svaz, který ve spolupráci s Anglerverband Dresden navázal na program Lachs 2000 vytvořený v SRN a připojil se v roce 1998 k tomuto programu a jeho cíli využít zlepšení kvality vody v řece Labi a vrátit do Labe a jeho přítoků lososa obecného. V téže sezóně bylo také vysazeno prvních 10 000 kusů plůdku lososa do řeky Kamenice. Od roku 1999 byl repatriační program finančně podporován z programu Péče o krajinu a v letech 2011 až 2015 z OP Životní prostředí MŽP a množství vysazovaného plůdku bylo velmi výrazně vyšší, viz tabulka níže.

Původ plůdku je na líhni v německém Langburkersdorfu, ale tam jsou k inkubaci a pozdějšímu chovu jikry a mlíčí lososa dováženy ze Švédska nebo v posledních letech i z Dánska. V počátcích projektu byly využívány pro odchov jiker lososa od stádia očních bodů také líhně místních organizací ČRS v Děčíně, Jablonci n. N. a Postoloprtech, ale od toho bylo později zcela upuštěno z důvodu rizika vysokých ztrát.

Po větší část projektu byly dospělé ryby pro umělý výtěr loveny v řece Lagan u města Laholm, kde se nachází lososí líheň a odchovna energetické společnosti Sydkraft kompenzující poškození životního prostředí a možnost migrace lososa na historická trdliště. Pouze v posledních letech (po parazitaci ryb v Laganu) byly využiti dospělí lososi z řek Göta älve (2014) a Ätran (2015), ovšem vždy z jihozápadního pobřeží Švédska, a to s cílem zachování genetické příbuznosti. V letech 2016 a 2017 byl plůdek německými kolegy zakoupen v Dánsku a losos pochází z řeky Skjern.

Plůdek lososa byl v průběhu projektu vysazován do Ještědského potoka v povodí Ploučnice, Libockého potoka v povodí Ohře a zejména do Kamenice a jejího přítoku Chřibské Kamenice (tabulka č. 1). Byly využity i další přítoky uvedených lokalit pro vysazování, ale z důvodu špatných výsledků jen dočasně. Povodí Ploučnice bylo v projektu využíváno do roku 2015, kdy po vyhodnocení dosavadní absence migrace dospělého lososa do této řeky a vysokých ztrátách na poproudově migrujících smoltech v turbinách malých vodních elektráren (mezi Starým Šachovem až Děčínem) bylo od vysazování plůdku do Ještědského potoka u Stráže pod Ralskem zcela ustoupeno.

Vysazování plůdku lososa obecného (Salmo salar)

Tabulka č. 1 Rok Počet ks 1998 45 000 1999 50 000 2000 150 000 2001 293 000 2002 253 000 2003 279 000 2004 278 500 2005 352 000 2006 149 000 2007 297 000 2008 270 000 2009 200 000 2010 200 000 2011 100 000 2012 203 000 2013 200 000 2014 200 000 2015 180 000 2016 20 000 2017 40 000 CELKEM 3 753 000 Povodí Lokality Počet ks plůdku Ploučnice Ještědský potok 782 890 Ohře Libocký potok 1 087 690 Kamenice Kamenice a Chřibská Kamenice 1 882 420 VYSAZENO CELKEM 1998 až 2017 3 753 000

NP České Švýcarsko zakupoval pro podzimní vysazování na Kamenici také půlroční lososy (tabulka č. 2) u stejného dodavatele: Nadstandardní zarybnění lososem Tabulka č. 2

Rok Počet ks Velikost 2008 7000 8 cm 2009 8000 6-10 cm 2010 10000 8-10 cm 2011 10000 8-10 cm 2011 8000 8-10 cm 2011 10000 8-10 cm 2012 10000 8 cm 2013 10000 8 cm 2014 9000 8 cm 2015 11000 7-8 cm 2015 15000 7-10 cm CELKEM ks 108 000

K toužebně očekávanému návratu dospělých lososů z moře do toků v české části povodí Labe došlo na podzim roku 2002. Kontrolní odlov pomocí bateriového a motorového elektrického agregátu byl uskutečněn 31. 10. 2002 na území Národního parku České Švýcarsko, který vznikl v roce 2000 a následně se do úsilí o navrácení lososa aktivně zapojil výpomocí u projektu ČRS, později i zajišťováním dalších finančních prostředků, vlastním vysazováním půlročních lososů a také projektem inkubace jiker lososa přímo v řece Kamenici.

tabulka č. 3

Údaje o lososech obecných ulovených při kontrolním odlovu 31. 10. 2002 na dolním toku Kamenice

pohlaví celková délka (mm) hmotnost (g) věková skupina samice 865 3750 3+ samec 703 2400 3+ samec 726 3150 3+ samec 770 3450 3+

V letech 2003 až 2016 byli lososi v řece Kamenici pravidelně zaznamenáváni v migračním a reprodukčním období říjen – prosinec v množství několika až max. asi dvou desítek jedinců. V úseku mezi Hřenskem a jezem v Edmundově soutěsce si lososi vytváří trdliště a mohou být za příznivých podmínek dobře monitorováni. Počet lososů migrujících do Kamenice byl do určité míry limitován bariérou u soutoku řek ve Hřensku, která byla odstraněna a nahrazena rybím přechodem v roce 2014. V posledních letech počet dospělých lososů zaznamenaných ročně v Kamenici stagnuje a nepřesahuje ani 10 jedinců, což je partnery participujícími na projektech navrácení lososa v ČR i Sasku vnímáno spíše negativně, protože nezvyšováním počtu reprodukce schopných lososů na našem území není naplňován cíl stabilizace populace. Prakticky totožný vývoj je i v Sasku (potok Lachsbach a jeho přítoky). V řece Ohři byl zaznamenán výskyt dospělého lososa v roce 2004 v Doksanech a 2013 v Terezíně, v Ploučnici zaznamenán dosud nebyl. V Labi byl losos uloven několikrát na udici (viz tabulka č. 4) a také při odlovu el. agregátem.

tabulka č. 4

Úlovky lososa obecného na udici v ČR

Datum Řeka Lokalita Pohlaví Lovec Způsob Nástraha cm kg lovu 2001 Labe Děčín samice 89 5,3 Modlitba přívlač wobler 14 g 10. 11. 2003 Labe Hřensko samec 78 nevážen Kratschmer přívlač twister žluté barvy 31. 12. 2004 Ohře Doksany samice 88 nevážen Šťástka přívlač twister žluté barvy 27. 7. 2006 Labe Hřensko samice 104 nevážen Mervínský přívlač třpytka 13. 10. 2010 Labe Hřensko samice 82 nevážen M. Ešpandr přívlač bílý twister gumová rybka 28. 10. 2010 Labe Hřensko samice 78 nevážen Roudenský přívlač červeno-černá

Podmínky pro sledování lososa v Labi jsou však velmi omezené a lze jen spekulovat, v jakých počtech se v řece nachází. Je však zřejmé a ověřené sledováním na dolním Labi (u Hamburgu), že zatímco na jezu Geesthacht jsou v rybím přechodu zaznamenány desítky dospělých lososů (cca 70 až 100 ks / rok), do přítoků Labe v Sasku a v ČR migruje k reprodukci již jen část (asi 1/5) z těchto jedinců. Bylo zjištěno, že už v dolním Labi jsou lososi ve většině pohlavně zralí a připraveni k rozmnožování, které pravděpodobně probíhá často přímo v řece Labi daleko od hranice SRN a ČR. K negativním vlivům působícím na počet lososů patří i predační vliv kormorána velkého v deltě Labe, a to zejména v době adaptace smoltů na mořskou vodu. Mezi dlouhodobé vlivy způsobující ztráty patří onemocnění a genetické změny spojované s farmovými lososy unikajícími z komerčních chovných zařízení, lov do sítí, oceánské změny proudění, zvýšení teploty vody, predace rybožravými predátory v celém životním cyklu a areálu výskytu.

CO SE NEPODAŘILO

V projektu: Dosáhnout takového počtu vracejících se dospělých lososů, aby populace tohoto druhu mohla být na území ČR stabilní a mohla v dohledné době již existovat bez umělého vysazování juvenilních stádií.

Mimo projekt: • Vytvořit migrační podmínky pro lososa na řece Kamenici přes území NP České Švýcarsko. • Zlepšit možnosti migrace přes jez Střekov na Labi (nedostatečně funkční rybí přechod). • Migračně zprůchodnit celý úsek Ohře od Labe až k VD Nechranice. • Zapojit vědecké instituce do sledování individuální migrace lososa (smolta) např. telemetrickou metodou (vysílačka v břišní dutině ryby a její sledování na dálku) – nově by však Výzkumný ústav vodohospodářský TGM měl toto sledování zajistit. • Zajistit kontinuální sledování dospělých lososů automatickým systémem (software, video) – nově byly instalovány sledovací zařízení na Kamenici, Labi a Ohři a tento úkol také řeší odborná skupina VÚV TGM. • Najít nové významné partnery pro spolufinancování nákladů na navrácení lososa – po výrazném snížení množství vysazovaného plůdku hradí náklady pouze ČRS (asi 150 000 Kč / rok).

CO SE PODAŘILO (pozitivní efekty a dílčí úspěchy)

• Byla potvrzena hypotéza, že vysazováním plůdku lososa lze dosáhnout toho, že se tento druh ryby v rámci svého životního cyklu a po migracích na tisíce kilometrů řekami a oceánem vrátí jako dospělá ryba na místo vysazení na území ČR k přirozené reprodukci!

• Losos obecný (atlantský) od roku 2002 pravidelně migruje Labem do řeky Kamenice a je tam sledován na trdlištích, která si vytváří k přirozenému rozmnožování. • Zkušebně byla v roce 2011 ověřena možnost umělého výtěru lososa (na Kamenici) a následná místní inkubace a odchov plůdku (líheň Bělá, ČRS MO Děčín). • V letech 1995 až 2015 se podařilo zajistit zásadní podíl financí pro realizací repatriačních projektů z prostředků ČR a EU.

• V souvislosti s lososem se podařilo prosadit stavby rybích přechodů na vodních tocích (Kamenice, Ploučnice, Ohře, Labe) a dále částečně omezit negativní vlivy a rozsah staveb na uvedených vodních tocích.

• Prohloubit mezinárodní spolupráci ČRS a partnerů v SRN, zejména s rybářským spolkem v Drážďanech a Sasku, ale i s Ministerstvem ŽP pro Sasko.

• Aktivně a efektivně spolupracovat se složkami OP, především MŽP, SFŽP, AOPK, Správou NP České Švýcarsko, SCHKO Labské pískovce a Jizerské hory. Dále dlouhodobě a s velmi cennými efekty spolupracovat s podnikem Povodí Ohře, s. p.

• Prezentovat činnost ČRS a jeho přínos pro celospolečenské zájmy a hodnoty.

• Aktivovat zájem veřejnosti o lososa jako výjimečný živočišný druh, a to jak veřejnosti odborné, tak i laické.

Aktuální plán ČRS, z. s., Severočeského ÚS

Vysazovat ročně 30 000 ks plůdku lososa do Chřibské Kamenice a 10 000 ks do Libockého potoka (Ohře). Sledovat vývoj strdlic a smoltů a také migrace dospělých lososů, zejména na Kamenici. Dále aktivně spolupracovat zejména s kolegy v NP České Švýcarsko a s německými kolegy, ale i s dalšími partnery nebo novými zájemci o spolupráci, případně finanční podporu. V průběhu vývoje lososa v přirozeném prostředí vyjma monitorovacích odlovů v referenčních úsecích jinak do populace nezasahovat a rovněž nijak uměle neovlivňovat přirozenou reprodukci. Chránit v rámci svých možností přirozené prostředí lososa a dále usilovat o zlepšení jeho migračních možností a zároveň i dalších druhů ryb.

transport plůdku z líhně v SRN strdlice lososa – Chřibská Kam.

smolt lososa – Libocký potok uhynulý losos (103 cm) – Kamenice,

Hřensko losos (87 cm, 4,8 kg) odlovený při kontrolním odlovu v roce 2008 – Kamenice, Hřensko

výtěr lososa (samice) u řeky Kamenice (2011), 3 000 ks jiker

losos (samice) v Kamenici u trdliště – (GO PRO, 2015)

lokalita vysazování plůdku lososa – Chřibská Kamenice, Jetřichovice

29.09.2017, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.