Povolení k vplouvání malým plavidlem do části uzavřené plochy pod jezy VD České Kopisty a VD Štětí pro výkon rybářského práva

Tímto sdělujeme, že také pro rok 2024 je vydáno povolení Státní plavební správy a Povodí Labe, s. p. k vplouvání malým plavidlem pro účel rybolovu do spodní části vodní plochy pod jezy vodního díla České Kopisty a vodního díla Štětí.
Jedná se o úsek max. 250 m od začátku zakázaného úseku, který je přibližně v úrovni spodní části dělící hrázky mezi řekou a plavebním kanálem. Linie 250 m se nachází asi 25 m pod úrovní můstku u zdymadla přes plavební kanál a můstek slouží jako orientační liniový ukazatel.

U vodního díla Štětí je povoleno vplutí max. do vzdálenosti 350 m od vjezdu, cca 250 m pod úroveň objektu plavebních komor, tj. od ř. km 818,15 až po ř. km 818,50.


Pro výše uvedené platné povolení ovšem platí ještě další podmínky:
- max. 5 plavidel v úseku současně,
- max. 20 m od břehu,
- max. do průtoku 250 m3/s,
- plavba jen ve dne a za nesnížené viditelnosti,
- označení plavidla dle pokynu v oprávnění, viz níže,
- vůdce plavidla musí být starší 18 let a bere na vědomí, že vplouvá do podjezí na vlastní odpovědnost,
- osoby neznalé plavání musí mít záchrannou vestu,
- vůdce plavidla musí být detailně seznámen s podmínkami příslušného rozhodnutí SPS.

Povolení SPS Děčín bylo vydáno pro uživatele revíru, tj. ČRS, z. s., Severočeský územní svaz.

Povolení k vplutí plavidla považovaného pro daný účel za plavidlo SvčÚS je možné pouze na základě tzv. Oprávnění, které lze získat u MO Litoměřice pro VD Č. Kopisty, u MO Roudnice nad Labem pro VD Štětí a na sekretariátu Severočeského územního svazu:

  • Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Litoměřice – Rybářský dům, Velká Mlýnská 2, Litoměřice; provozní čas: ČRS-Litoměřice (crs-litomerice.cz
  • Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Roudnice nad Labem – Rybářský dům, Nábřežní 387, provozní čas: https://mr-crsroudnice.webnode.cz
  • Český rybářský svaz, z. s., sekretariát – Střekovské nábřeží 975/51, Ústí nad Labem – Střekov (pondělí až pátek 8:00 – 15:00).


K Oprávnění SvčÚS je přílohou rozhodnutí Státní plavební správy a pro VD Č. Kopisty a VD Štětí mapka Povodí Labe, s. p. s vyznačením prostoru povoleného k vplouvání.

Na místech výdeje Oprávnění s přílohami se provádí evidence osob, kterým je předmětné oprávnění vydáno, a to jméno a příjmení, MO člena ČRS, z. s. a číslo platné povolenky.

Dodržování podmínek pro vplouvání do části podjezí bude kontrolováno SPS, na místě trvale přítomnými zaměstnanci PLA (velín zdymadla) a rovněž rybářskou stráží.

Děkujeme všem, kteří se stanou držiteli Oprávnění, že budou striktně dodržovat nastavená pravidla a umožní tak i budoucí možnost využívání výjimky ze zákazu rybolovu v části podjezí předmětných vodních děl.

27.05.2024, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.