Úprava pravidel lovu dravých ryb od roku 2022 (především na ÚN Nechranice)

Od roku 2022 dojde úpravě bližších podmínek výkonu rybářského práva (BPVRP) na revírech Severočeského územního svazu, nejvíce změn se týká lovu dravých ryb na ÚN Nechranice.

Hospodářský odbor Severočeského územního svazu každý rok detailně vyhodnocuje statistiku úlovků, zpracovává analýzy vztahu úlovků, návštěvnosti a zarybnění revírů. Výsledky následně předkládá Výboru územního svazu a případně navrhuje úpravy pravidel rybolovu. Výbor návrhy úprav pravidel rybolovu od Hospodářského odboru projednává spolu s návrhy úprav pravidel vzešlých z členských schůzí MO a společně o nich rozhoduje. V souladu s § 13 odstavcem 9 zákona č. 99/2004 Sb., uvedené bližší podmínky výkonu rybářského práva uveřejňuje s platností od následujícího roku v oddílu III. povolenky k rybolovu – Rybářský řád a soupis revírů.

Pro všechny MP revíry Severočeského územního svazu bude platit omezení ponechání úlovků okouna říčního na 4 ks/den (sjednoceno s línem). Uvedeným ustanovením se omezí nadužívání okouna jako nástražní rybičky a předejde se zároveň nadbytečnému odlovu okounů menších velikostí za tímto účelem. Budou tak více chráněny i velké generační ryby. Důvodem je pokles populačních stavů tohoto druhu v mnohých revírech.

Dříve „plevelná“ ryba se těší stále větší oblibě rybářů. Severočeský územní svaz podporuje cílený chov tohoto druhu v našich MO. Okouny zároveň stále aktivně poptáváme u dodavatelů násadových ryb. O značné popularitě okouna svědčí i skutečnost, že poptávka je mnohem vyšší než nabídka a pokud by to bylo možné, rádi od dodavatelů odkoupíme mnohem větší množství těchto ryb, než kolik je na trhu k dispozici.

V případě ÚN Nechranice dojde od roku 2022 k následujícím úpravám pravidel rybolovu:

    1. Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

    2. Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 - ÚN Nechranice.

    3. Přisvojením si dvou kusů dravých ryb (štika, candát, sumec) denní lov končí.

    4. Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění vlasce až po konec nástrahy).

Po zásadním propadu úlovků dravých ryb na ÚN Nechranice před několika lety (především candáta) bylo vynaloženo značného úsilí a finančních prostředků na obnovu populací dravých ryb a jejich potravní základny. Např. dlouhodobě nedostatkového candáta byly do ÚN Nechranice vysazovány každoročně v posledních letech desítky tisíc kusů ve více věkových kategoriích, ve spolupráci s Povodí Ohře, s. p., je také podporována reprodukce potravní základny dravých ryb vhodnou manipulací s hladinou ÚN. I díky tomu se podařilo na ÚN obnovit silné populace dravých ryb, které považujeme za potřebné udržet a zabránit neadekvátnímu rybářskému tlaku, aby opět nedošlo k odlovení většiny generačních dravých ryb, na jejichž přirozeném rozmnožování je populace nejen na ÚN Nechranice z velké části závislá.

V minulém roce ovšem ÚN Nechranice čelila enormnímu rybářskému tlaku (především listopad/prosinec) a s tím je spojený extrémní nárůst úlovků candáta (4160 ks a 7600 kg), okouna (2880 ks a 1700 kg) a štiky (850 ks a 1800 kg). Vyšší rybářský tlak očekáváme i v tomto roce. Optimální výlovek v případě candáta na ÚN Nechranice se pohybuje v intervalu od 1000 do 2000 ks. Meziroční nárůst zapsaných úlovků candáta se zvýšil 17-ti násobně oproti roku 2019. Vývoj úlovků velice připomíná události z let 2005 až 2008, kdy došlo ke skokovému nárůstu úlovků, které se následně po dvou letech propadly na historická minima. Během finančně náročné obnovy populace candáta bylo konstatováno, že bude-li se podobná situace opakovat, musí být zabráněno přelovení populace, kdy dochází ke ztrátě dostatečně velkého generačního hejna v revíru.

Při jednání hospodářského odboru byla rozvinuta diskuze nad možnými variantami a způsoby řešení omezení lovu dravých ryb. Základním principem je nalezení vyváženého postupu omezení rybolovných metod, tak aby nedocházelo k úlovkům ryb nedosahujících lovné míry a obecně byl částečně snížen kontakt s dravou rybou. Oproti postupům ochrany kaprovitých ryb, kdy je základem úprava lovné míry nebo počet ponechaných kusů (např. K70 nebo 3 ks/týden), je u dravých ryb nezbytné předejít ulovení a zbytečné manipulaci s rybou, na které jsou dravé ryby velmi citlivé. Podstatný problém je i tzv. „sportovní“ lov dravých ryb na větších hloubkách a opětovné vracení zpět do revíru. V mnoha případech lovící aktuálně na ÚN uloví i desítky candátů denně, z nichž mnoho nedosahuje lovné míry. Tyto ryby po puštění z velké části s ohledem na následky vytažení z hloubky a manipulace hynou, nedorostou tak lovné velikosti, ani nedojde k jejich další reprodukci. Toto již mnozí lovící nevidí (případně vidět nechtějí).

Bylo proto přistoupeno k výše zmíněným opatřením. Jako široce akceptovatelná varianta omezení lovu dravých ryb je zavedení minimální velikosti nástražní rybičky a dalších nástrah (15 cm) pro omezení úlovků ryb nedosahujících lovné míry (především s ohledem na candáta a okouna). Pro omezení mortality při vytažení z hloubky a obecně také omezení počtu ulovených a odnesených ryb bylo přistoupeno také k zákazu lovu ryb z lodě po část roku. Období od 15. 10. do 31. 12. je zásadní částí sezony lovu dravých ryb, zejména za použití lodí na větších hloubkách. Při větším počtu plavidel, a tak přehledné nádrži jako je ÚN Nechranice, nemá rybářská stráž reálné možnosti účinné kontroly a vymáhání dodržování pravidel rybolovu. Dříve něž loď rybářské stráže zkontroluje první loď lovících, ostatní osádky plavidel mají dostatek času změnit rybolovnou metodu, velikost nástrahy nebo se zbavit malých nástražních rybiček. Stanovit jakákoli pravidla bez možnosti jejich kontroly je zcela neúčinné.

Ukončení lovu po ponechání 2 ks vyjmenovaných ryb je zároveň nástrojem, jak zabránit dalšímu lovu a zbytečné manipulaci s těmito rybami. Po ponechání 2 ks ulovených dravých ryb tak již před RS neobstojí tvrzení, že lovící loví jiné druhy, ač tomu tak reálně není.

Chápeme, že některá opatření se setkala s nelibostí části rybářské veřejnosti. Je třeba ovšem mít na paměti, že pokud se nepodaří udržet stabilizované počty dravých ryb na ÚN, může stejně jako před lety dojít znovu k jejich výraznému úbytku. Je možné si tak vybrat, buď ponechat populace dravých ryb enormnímu rybářskému tlaku bez omezení, a tak po pouhých několika úspěšných letech čelit následkům v podobě výrazného poklesu jejich stavů a tím i úlovků, nebo přijmout některá omezení a těšit se ze silných populací těchto ryb v ÚN Nechranice dlouhodobě. Jako Severočeský územní svaz jednoznačně podporujeme cestu dlouhodobé udržitelnosti, to i s ohledem na množství práce a finančních prostředků, které byly vynaloženy na obnovu populací dravých ryb v revíru.

Po dvou až třech letech platnosti uvedených opatření předpokládáme jejich revizi a případné zmírnění dle aktuálního stavu úlovků a populace dravých ryb v revíru.

K úpravě pravidel rybolovu od roku 2022 na revíru 441043 Ohře 9 - ÚN Nechranice došlo po široké diskuzi s členy Hospodářského odboru, vedoucími skupin RS a členy Výboru územního svazu. Návrh sestavil Hospodářský odbor zejména s ohledem na potřebu dočasného přerušení extrémního výlovku dravých ryb na tomto revíru.

I přesto, že se mnohým rybářům mohou tato dočasná opatření subjektivně jevit jako příliš radikální a přímo se dotýkají jejich oblíbené rybolovné metody, je třeba při hospodaření na rybářských revírech a stanovování pravidel rybolovu přihlížet především ke stabilizačním úlohám uživatele revíru. V případě, že zaznamená přílišný rybářský tlak na určitý druh nebo skupinu druhů ryb, který vede k rozvratu jejich populace a tím i ekologických vazeb, je jeho povinností učinit adekvátní opatření k odvrácení tohoto rizika.

Věříme, že nejvíce omezující z výše uvedených opatření bude možné již během dvou až tří let zrušit a budeme se moci společně dlouhodobě těšit ze silných populací dravých ryb na ÚN Nechranice.

10.08.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.