Usnesení 2. územní konference ČRS, z. s., Severočeského územního svazu ze dne 11. června 2022

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,
IČ: 00434132, DIČ: CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.


Usnesení 2. územní konference ČRS, z. s., Severočeského územního svazu
ze dne 11. června 2022


Územní konference ČRS, z. s., Severočeského územního svazu


A) Schvaluje


A 1. Kontrolu usnesení z územní konference ze dne 13. listopadu 2021.
A 2. Zprávu o činnosti Severočeského územního svazu (předloženou písemně v brožuře Zpráva o činnosti - Vybrané údaje o činnosti za období let 2021-2022).
A 3. Realizaci opatření pro ochranu dravých druhů ryb na revíru 441 043 Ohře 9 – ú. n. Nechranice ve formě bližších podmínek výkonu rybářského práva tak jak byly schváleny výborem územního svazu dne 15. 6. 2021, usnesení č. 2411/21.
A 4. Dokončení rekonstrukce a renovace rekreačního zařízení Rybářský domov Vikletice v období 2022-2023.
A 5. Financování podílu Severočeského ÚS na nákladech Rybářského informačního systému ČRS, z. s. (RIS) podle předložené zprávy.
A 6. Zřízení tzv. profesionální rybářské stráže v rámci SvčÚS se zaměřením zejména na revír 441 043 Ohře 9 – ú. n. Nechranice, dále na pstruhové revíry Ohře 8 A a Ohře 8 B a další rybářské revíry v oblasti řeky Ohře.
A 7. Pověření výboru územního svazu, aby s účinností od roku 2022 schvaloval ceny územních povolenek, nejvýše však s meziročním zvýšením ceny o 25 %.
A 8. Neschvaluje bližší podmínky rybářského práva na revíru Ploučnice 3 dle návrhu předloženého v roce 2022 MO Česká Lípa.

B) Bere na vědomí


B 1. Zprávu územní dozorčí komise.
B 2. Zprávu o výsledcích hospodaření ČRS, z. s., Severočeského územního svazu za uplynulé období, tj. za rok 2021.
B 3. Zprávu o použití finančních prostředků z Fondu živelných událostí za rok 2021 – čerpáno bylo 250 000 Kč jako příspěvek pro MO Děčín na obnovu pstruží líhně po jejím zaplavení, včetně poškození areálu líhně.
B 4. Návrh pro Republikový sněm ČRS, z. s. konaný v roce 2022 na zvýšení členského příspěvku ČRS, z. s. pro dospělé na 700 Kč, pro mládež na 300 Kč a pro děti na 150 Kč s tím, že cena členské známky pro dospělé, mládež i děti bude dělena v poměru 13 % Rep. rada, 37 % územní svazy a 50 % místní organizace ČRS, z. s.
B 5. Zprávu předsedy SvčÚS JUDr. Holého o tvorbě Rybářského informačního systému (RIS), včetně jeho finančního krytí.


C) Ukládá


C 1. Výboru územního svazu


C 1.1 Zajistit dokončení rekonstrukce a renovace rekreačního zařízení Rybářský domov Vikletice dle předložených záměrů pro rok 2022-2023.
C 1. 2 Aktivně se podílet na přípravě nového informačního systému ČRS, z. s., a zajistit jeho spolufinancování podle příslušné smlouvy.
C 1. 3 Uzavřít smluvní vztah k zajištění činnosti jednoho člena tzv. profesionální rybářské stráže v druhé polovině roku 2022 a nejpozději pro rok 2023, a to v rámci SvčÚS se zaměřením zejména na revír 441 043 Ohře 9 – ú. n. Nechranice, dále na pstruhové revíry Ohře 8 A a Ohře 8 B a další rybářské revíry v oblasti řeky Ohře.
C 1. 4 Stanovit ceny územních povolenek pro rok 2023 s ohledem na zásadní zvýšení cen ryb na trhu tak, aby byly obecně zachovány zarybňovací plány revírů a velikostní i hmotnostní kategorie vysazovaných ryb. Zohlednit je při tom nutné také ostatní výdaje, zejména nájmy/pachty a všechny další nezbytné náklady a rovněž co nejlépe odhadnout příjmovou složku rozpočtu ÚS.


C 2. Místním organizacím


Usilovat o soudržnost územního svazu a udržovat aktivní spolupráci mezi všemi složkami ČRS, z. s.


D) Volí


D 1. Předsedu ČRS, z. s., Severočeského územního svazu:
JUDr. Jaroslav Holý


D 2. Výbor územního svazu ČRS, z. s., Severočeského územního svazu:
Miroslav Vajda,
Ing. Ivan Bílý, Ph.D.,
Mgr. Antonín Sůva,
Ing. Václav Jelínek,
Vladimír Jiříček,
Václav Turek,
Vladimír Krpeš,
Václav Pešek,
Miloslav Trejbal,
JUDr. Marek Bařtipán,
Miloš Zlatohlávek.


Podle § 13, odst. 5) Stanov ČRS, z. s. je předseda územního svazu současně předsedou výboru územního svazu a jednatel územního svazu je z titulu své funkce členem výboru územního svazu.

D 3. Územní dozorčí komisi ČRS, z. s., Severočeského územního svazu:
Ing. Jaroslav Ježek
Vlastislav Fanta
Miroslav Brynda
Maxmilián Poláček
Zdeněk Chovaneček
Josef Kropáček
Jiří Schön

D 4. Zástupce v Republikové radě ČRS, z. s.:
Ing. Ivan Bílý, Ph.D.,


D 5. Náhradník zástupce v Republikové radě ČRS, z. s.:
Miroslav Vajda


D 6. Zástupce v Republikové dozorčí radě ČRS, z. s.:
Vlastislav Fanta


D 7. Náhradníka zástupce v Republikové radě ČRS, z. s.:
Ing. Jaroslav Ježek


D. 8. Delegáty Republikového sněmu ČRS, z. s. pro roky 2022-2026:
Václav Pešek, Miroslav Vajda, Miloslav Trejbal, Václav Turek, Vladimír Krpeš, Ing. Václav Jelínek, Miloš Zlatohlávek, Mgr. Antonín Sůva, Vladimír Jiříček, Ing. Tomáš Kava, Tomáš Krajmer, JUDr. Marek Bařtipán, Miroslav Pulda, Tomáš Rezek, Petr Krajovský, Lukáš Drbal, Jaroslav Šik, Ing. Josef Valha, Lukáš Málek.


D 9. Náhradníky delegátů pro Republikový sněm ČRS, z. s. 2022-2026:
Václav Doleček, Václav Nedvěd, Karel Steimar, Jan Syrovátka, Jan Krupička, Miroslav Vyšohlíd, Pavel Klouček, Jan Hromádka, Jiří Hanousek, Karel Jakubec, Vladimír Lipský.

16.06.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.