Výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže prodlouženo do 31.1.2023

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz (SvčÚS), vyhlašuje výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže (RS) s působností na údolní nádrži Nechranice, pstruhových revírech Ohře 8A a Ohře 8B, a dalších vybraných revírech.


Předpokládaná kvalifikace uchazeče:


✓ Člen Českého rybářského svazu,
✓ člen rybářské stráže s působností na revírech Severočeského ÚS,
✓ držitel živnostenského oprávnění pro poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti,
✓ držitel řidičského oprávnění alespoň skupiny B,
✓ držitel oprávnění vůdce malého plavidla,
✓ prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH,
✓ pojištění právní ochrany (odpovědnosti),
✓ čistý trestní rejstřík,
✓ fyzická a mentální vybavenost k předmětné činnosti.


Předmět činnosti:


Poskytování služeb v rybářství:


✓ Kontrolovat dodržování zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na blíže specifikovaných revírech ČRS, z. s., SvčÚS,
✓ kontrolovat bližší podmínky výkonu rybářského práva, platné na revírech ČRS, z. s., SvčÚS,
✓ provádět kontroly zarybňování na určených revírech ČRS, z. s., SvčÚS,
✓ kontrolovat značení revírů ČRS, z. s., SvčÚS,
✓ získané poznatky sumarizovat, provádět jejich analýzu a navrhovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
✓ podílet se na organizaci kontrolní činnosti členů rybářské stráže v obvodu své stanovené působnosti,
✓ provádět po předchozí dohodě činnosti spojené se správou a údržbou revírů ČRS, z. s., SvčÚS,
✓ řešit vybraná porušení pravidel rybolovu příkazem na místě (blokové pokuty).


Prioritní oblast působnosti:


Na základě písemného pokynu hospodáře ČRS, z. s., SvčÚS, bude oblast prioritního zaměření výše uvedeného předmětu činnosti zúžena, rozšířena nebo upravena.


Pro kontrolu výkonu rybářského práva budou primárně určeny revíry:
• Mimopstruhový revír Ohře 9 - ÚN Nechranice
• Pstruhové revíry Ohře 8A a Ohře 8B


Sekundárné revíry pro kontroly:
• Ohře 1 až 7, Ohře 10 až 11
• Bílina 8


Rozsah, četnost a řízení činnosti:


• Smlouva o poskytování služeb v rybářství bude uzavřena vždy na jeden kalendářní rok.
• Sjednanou činnost bude subjekt provádět v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku, se zaměřením na období hlavní rybářské sezóny (červen, červenec, srpen).
• Rozsah činnosti se stanovuje smlouvou vymezující min. a max. časové rozpětí a provedení min. počtu kontrol ve vyjmenovaných dnech a jeho částech.
• Konkrétní požadavky na organizaci činnosti stanoví hospodář nebo zástupce hospodáře revírů Severočeského ÚS.


Odměna – náklady funkce profesionální RS:


• Za každou vykázanou a řádně doloženou hodinu činnosti (elektronické sledování).
• Činnost nedoloženou výstupy z příslušného přístroje nelze uhradit.
• Celková roční odměna podle počtu odpracovaných hodin nejvýše 350.000 Kč. Uvedená částka je bez DPH, protože se předpokládá, že RS nebude plátcem DPH. V opačném případě je celková roční odměna 350.000 Kč včetně DPH.
• Sjednaná odměna bude vyplácena měsíčně, na základě faktury předložené vždy spolu s příslušnou měsíční zprávou a údaji o činnosti za příslušný měsíc, do 5. dne následujícího měsíce.
• Splatnost faktury do 15 dnů od doručení.
• Ve sjednané odměně je zahrnuta náhrada veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků podle této smlouvy, a to včetně dopravy.


Příspěvky na vybavení a zápůjčky:


Uživatel revíru pro zajištění řádného výkonu sjednané činnosti poskytuje RS v průběhu kalendářního roku příspěvek na zakoupení oblečení pro rybářskou stráž z kolekce společnosti Banner s. r.o, boty do terénu, popřípadě další technické vybavení a pomůcky (např. svítilna, dalekohled, mobilní telefon).


Předpokládané zahájení činnosti:


• V návaznosti na parametry a výsledek výběrového řízení, člen zahájí kontrolní činnost již na podzim 2022, nejpozději však na jaře 2023.


Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat společně s životopisem a např. motivačním dopisem nebo jiným prokázáním splnění požadavků na výkon činnosti dle stanovené kvalifikace.


Zájemci mohou přihlášku s přílohami zaslat na adresu:


- Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
- nebo elektronicky na: crsusti@crsusti.cz
- případně do datové schránky: du93uvp.


Předpokládané ukončení příjmu přihlášek je k 31.1. 2023.

03.01.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.