Rybářský řád ÚN Nechranice

GPS Z: 50°22'14.693"N, 13°25'9.173"E, K: 50°21'55.583"N, 13°17'33.006"E

Údolní nádrž Nechranice.
Od tělesa hráze údolní nádrže Nechranice až k jezu v Želině.

Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm. Od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 je lov povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 4:00 hod. Pro tuto výjimku MZe dále platí následující pravidla pro lov ryb:
1) osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje;
2) osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00.00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

V obecném zájmu je zákaz vstupu do území sesuvu půdy na levém břehu nádrže - vyznačeno tabulemi.
Zákaz lovu ryb od vtoku Čachovického-Lužického potoka 100 m na obě strany od 1. 12. do 31. 3. včetně, nevyjímaje ústí potoka v délce 100 m. Zákaz lovu ryb v úseku řeky Ohře cca 450 m, od jezu v Želině až po příčnou linii s nejníže situovanou budovou usedlosti na pravém břehu (po směru toku) v katastru obce Rokle, Želina (s koncem asfaltové komunikace), a to v období od 1. 1. do 15. 6. včetně.
V odpadním kanálu malé vodní elektrárny (ČEZ Tušimice) je lov ryb zakázán. Celoroční zákaz lovu ryb ze staveb tělesa jezu v Želině.
Zákaz používání plovoucích kotvených bójí pro označování lovných a vnaděných míst a pro kotvení plavidel na celé ploše revíru. 
Lov ryb z plavidel je povolen jen při dodržování stanovených zásad a s povolením, které vydává ČRS, z. s., SvčÚS, v Rybářském domově ve Vikleticích, korespondenčně přes www.crsusti.cz, nebo MO Chomutov, Kadaň, Klášterec n. o., Louny, Podbořany, Žatec.
Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán vyhláškou k zákonu o vodách.
Rozhodnutím OkÚ Chomutov č. j. RŽP-II/Pit-8735/98 je chráněno shromaždiště bahňáků (ptactva) v úseku od kotviště lodí u Lužického potoka po osadu Modrá štika, a to od 15. 7. do 30. 9. V tomto období se zakazuje v uvedeném úseku lov ryb ze břehu. Lov ryb je povolen pouze z plavidel ve vzdálenosti nejméně 20 m od aktuální hranice vodní hladiny. V době ochrany je rovněž zakázáno přistávat s plavidly a zajíždět s nimi do vzdálenosti menší než 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
Zákaz hlubinné přívlače.
Na březích VD Nechranice je vymezen nádržní prostor betonovými sloupky (patníky) u příjezdových cest. Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma spouštění lodě). V nádržním prostoru je zakázáno bivakování a stanování, poškozování břehů např. zarážením kůlů pro kotvení lodí (mimo kotviště), umisťování odpadu, rozdělávání ohně, vyřezávání keřů, kácení stromů apod. Plavidla smí kotvit jen na vyhrazených kotvištích nebo místech označených plavebním znakem "P" pro povolené stání, příp. v bezprostřední blízkosti vlastního pozemku v přítokové části VD. Stanovat lze jen na vyhrazených tábořištích. 

Úřední hodiny Rybářského domova Vikletice s prodejem povolenek, recepcí rekreačního zařízení a rybářskou prodejnou (odloučené pracoviště Severočeského územního svazu) jsou od dubna do konce října, středa až neděle 8:00 až 10:00 a 15:00 až 17:00 hodin, nebo dle dohody.

08.01.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.