Pravidla lovu dravých ryb na ÚN Nechranice (bližší informace)

Od letošního roku platí při lovu dravců na ÚN Nechranice některá omezení, která po důkladné argumentaci (ZDE) většina rybářské veřejnosti přijala. Stále se ovšem setkáváme s nesouhlasem k opatřením ze strany některých jednotlivců a skupin, přicházíme proto s doplněním informací, včetně nových skutečností (např. závěry odborného posudku Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR).

Pohled do minulosti:

 • V letech 2006 a 2007 došlo ke skokovému nárůstu úlovků candáta.

 • Sezonu 2008 provázel výrazný útlum úlovků.

 • V období let 2008 až 2015 byly úlovky candáta na historických minimech i přes intenzivní zarybňování.

 • Po roce 2015 sledujeme průměrné úlovky, pokračuje intenzivní zarybňování.

 • V závěru sezony 2020 mimořádný nárůst úlovků candáta, zejména menších velikostních kategorií.

 • Jaro 2021 – úpravy pravidel rybolovu (platnost od r. 2022).

Opatření realizovaná ÚS:

 • Pravidelné zarybňování kvalitními násadami candáta.

 • Kombinace věkových kategorií:

- Letní vysazování rychleného candáta (4-5 cm)

- Podzimní vysazování ročků (zpravidla 10 cm)

- Vysazování násad (0,1 až 0,5 kg/ks)

- Vysazování generačních ryb (nad 1 kg/ks)

- Podpora přirozeného rozmnožování potravních ryb – manipulace s hladinou.

 • Deklarace rychlého zavedení opatření proti opakování stavu z let 2006 a 2007.

 • Podpora, financování a vybavování rybářské stráže, v rámci finančních možností ÚS.

Úprava pravidel rybolovu na ÚN Nechranice od roku 2022:

 • Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm, platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

 • Od 15.10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 - ÚN Nechranice.

 • Přisvojením si dvou kusů dravých ryb (štika, candát, sumec) denní lov končí.

 • Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění vlasce až po konec nástrahy).

Odůvodnění opatření:

 • Identická křivka vývoje úlovku candáta jako v roce 2006.

 • Pokles zásoby potravních ryb v přehradní nádrži.

 • Mimořádný zájem rybářů o lov dravých ryb z plavidel v období listopad-prosinec, kdy se ryby přesouvají do větších hloubek (vysoké riziko poškození plynového měchýře).

 • Meziroční 17násobný nárůst ponechaného úlovku candáta.

 • Mimořádné náklady vynaložené na obnovu populace candáta.

 • Omezení zranění a úhynů jedinců nedosahující lovné míry.

 • Omezení „závodního“ lovu desítek ryb denně nedosahujících lovné míry.

Úloha uživatele revíru

 • Rybářské právo je národním majetkem. Z toho vyplývá, že musí být vykonáváno s péčí řádného hospodáře.

 • Nebudeme-li reagovat na alarmující údaje úlovků dravých ryb a neomezíme–li rybářský tlak na skupinu dravých ryb, rezignujeme na ekologicko-stabilizační úlohu uživatele revíru.

 • Kritici přijatých opatření, by jistě za dva až tři roky, kdy úlovky opět poklesnou, odsuzovali nečinnost uživatele revíru.

 • Výraznou pomocí bude na ÚN Nechranice zřízení stálé (profesionální) rybářské stráže. Schválení této služby bylo součástí programu červnové Územní konference. O zřízení pozice budeme blíže informovat v následujícím období.

Shrnutí událostí

 • Kritici přijatých opatření, by jistě za dva až tři roky, kdy úlovky opět poklesnou, odsuzovali nečinnost uživatele revíru.

 • Mimořádná aktivita lovících z lodí v závěru roku 2020 po uveřejnění videozáznamů a filmu s trofejními úlovky z ÚN Nechranice.

 • Výsledky statistiky úlovků a zjištění extrémního zvýšení úlovků candáta a okouna v závěru sezony 2020.

 • Při květnovém v roce 2021 jednání hospodářský odbor (dále HO) navrhl výboru územního svazu (dále VÚS) časově omezené (krátkodobé), ale velmi důrazné omezení lovu dravých ryb.

 • Během červnového zasedání VÚS byly mimo jiné uvedené návrhy úprav BPVRP (bližší podmínky výkonu rybářského práva) přijaty a zapracovány do soupisu revírů ÚS i CS.

 • Zpracován dopis pro MO Žatec vysvětlující nepřijetí jejich plošných návrhů úprav rybolovu, ale přijetí časově omezených důraznějších úprav rybolovu pouze pro ÚN Nechranice.

 • Následovalo nešťastné zveřejnění pouze části závěru dopisu zástupcem MO Žatec, což vyvolalo různorodé reakce zejména na sociálních sítích, bez uvedení důvodů přijatých opatření.

 • Ihned byla ze strany pracovníků ÚS vypracována a zveřejněna rozsáhlá argumentace a vysvětlení důvodů nezbytnosti přijetí předmětných opatření (srpen 2021).

 • V polovině října byla v Žatci sepsána tříčlenným petičním výborem petice s návrhy úprav lovu a dalších změn (ač ČRS, z. s., Severočeský územní svaz nepodléhá petičnímu právu).

 • Na zveřejnění petice bylo i v návaznosti na argumentaci ze strany ÚS aktivně reagováno na sociálních sítích a články, mimo jiné i v Žateckém a Lounském deníku.

 • Dne 13. 11. 2021 byla předsedou ČRS, z. s., MO Žatec předána předsedovi ČRS, z. s., Severočeského územního svazu, petice spolu s asi třemi sty podpisy.

 • Konference ÚS dne 13. 11. 2021 vzala petici jako podnět skupiny členů ČRS (jak již bylo zmíněno, petiční právo se na ČRS, z. s., nevztahuje) na vědomí a uložila VÚS, aby HO posoudil uvedené návrhy.

 • Dne 1. 2. 2022 byl vznesen dotaz členem petičního výboru, zda a jak je uvedený podnět dále řešen. V rámci dopisu byly vzneseny další návrhy, které níže zrekapitulujeme a připojíme stanovisko VÚS.

Petice“ odpůrců opatření (návrhy kurzívou):

 • Vytvoření profesionální rybářské stráže (RS a to již od roku 2022). Toto opatření považujeme za základní a jediné účinné pro skutečnou řádnou ochranu lovu ryb.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Myšlenkou zřízení tzv. profesionální rybářské stráže, neboli zřízením pozice/smluvního vztahu, kterou/ým bude řešena ostraha rybářských revírů se zabývá HO již delší dobu. Intenzivně pak zejména v roce 2021 i v reakci na situaci na ÚN Nechranice v závěru roku 2020, kdy jsme dobrovolnými členy RS nebyli schopni zajistit adekvátní intenzitu kontrol v reakci na mimořádný počet lovících z lodí. Během zasedání HO dne 11. 9. 2021 jsme navrhli již konkrétnější body a úkoly, kterými se v rámci posílení činnosti RS budeme zabývat. V říjnu 2021 uložil VÚS, aby HO předložil ucelený návrh řešení tzv. profesionální RS v období nejpozději březen-duben 2022.

Dne 7. 6. 2022 byl VÚS schválen materiál pro zřízení tzv. profesionální rybářské stráže.

 • Zvýšení poplatku za loď na 1.000 Kč za rok (popř. na 100 Kč/měsíc) s tím, že výtěžek bude použit na částečné pokrytí výdajů profesionální RS.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Navýšení poplatku za užití plavidla k lovu ryb na ÚN Nechranice ze současných 100 Kč/rok na 1000 Kč/rok považuje HO za zcela nelegitimní opatření. Nastavení poplatku na 100 Kč/rok zhruba odpovídá výši nákladů spojených s úkonem vydání známky, vedení evidence označení plavidel, vydání a aktualizace pravidel užití plavidla k lovu ryb. Zvýšením poplatku desetinásobně, s úmyslem spolufinancování tzv. profesionální RS, by náklady na ostrahu revíru byla zatížena pouze úzká skupina lovících. V roce 2021 navštívilo ÚN Nechranice cca 6.500 lovících a uskutečnili celkem 93.500 docházek. Není tedy legitimní, aby úzká skupina lovících (cca 600 členů, uvažujeme-li 1 povolení/člen), kteří platí ročně za lov z plavidel na ÚN Nechranice, pouze sama nesla takto vysoký náklad společného rybolovu.

Od roku 2023 dojde k navýšení ceny poplatku za loď na 200 Kč z důvodů zvýšených nákladů na výdej a správu.

 • Pravidelné a důsledné kontroly ze strany profesionální RS, využívající především odpovídající přísnější postihy v případě zjištění porušování pravidel lovu ryb (např. vedoucí až k odebrání rybářského lístku apod.)

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Do doby, než bude zajištěno fungování tzv. profesionální rybářské stráže, upře stávající RS veškeré úsilí do zvýšení své aktivity. Důslednou kontrolou lovících z lodě a letos nových pravidel lovu dravých ryb jsou pověřeni nejen všichni členové stávající RS, ale ve vybraných částech sezony budou posíleni i zaměstnanci ÚS a členy VÚS. Tímto postupem věříme v multiplikační efekt a doufáme v mobilizující účinek na ostatní členy RS.

 • Zřízení el. ohradníku na přesmyku, aby nedocházelo k úniku candátů a jiných dravých ryb do pstruhové vody – v letošním r. 2021 při zvýšeném průtoku vody napadalo do řeky Ohře více candátů, než se ulovilo v loňském roce 2020 na ÚN Nechranice.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Řešením zamezení poproudové migrace z ÚN Nechranice do pstruhové Ohře jsme se v minulosti několikrát zabývali. Zejména po povodních je tato diskuze častá. V roce 2015 a 2016 se na základě našich opakovaných podnětů věcí seriózně zabývalo Povodí Ohře s. p., jako správce vodního díla. Územní svaz se pokusil kvalifikovaně odhadnout škody na obsádce revírů Ohře 8A a Ohře 8B. Dle tehdejších dostupných údajů došel k odhadu škod okolo 750.000 Kč/rok. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v této věci zpracoval studii možných variant řešení od česlí, až po různé druhy odpuzovačů, včetně tzv. elektronických zábran. I přes vstřícný přístup Povodí Ohře, s. p., nebylo nalezeno technicky realizovatelné řešení, které by fungovalo při návrhových průtocích. Neškodný průtok přes VD je 200 m3/s a Q100 na úrovni 462 m3/s. Česlové stěny při těchto průtocích jsou v podstatě nereálné a různé typy odpuzovačů ztrácejí účinnost již při násobně nižších rychlostech proudu vody, než které panují v okolí přelivu při převodu povodňového průtoku.

 • Úprava počtu ponechaných dravých ryb (candát, štika, ...) na určitý maximální počet ks/rok/povolenku (například 20 ks všech těchto ryb a jejich kombinací). Po dosažení počtu těchto ryb možnost zakoupení další povolenky, a i přispění pro financování dalšího zarybnění či profesionální RS.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

VÚS jako jedno z opatření ke snížení tlaku lovících populace dravých ryb ustanovil pravidlo pro ÚN Nechranice: Přisvojením si dvou kusů dravých ryb (štika, candát sumec) denní lov končí.

Stanovení limitu úlovků na povolenku je pravidelně diskutovaným tématem s konzistentním konstatováním, že náš ÚS může apriori souhlasit se zavedením limitu úlovku na povolenku, ale jen za předpokladu že bude zavedeno ve všech ÚS (celý ČRS jednotně, k čemuž není vůle všech ÚS). V opačném případě veškeré negativní aspekty (zejména snaha o nezapisování úlovků, pokles návratnosti a redistribuce) ponese pouze náš ÚS. Argumentovat zavedením limitu úlovku na povolenku, tím že bude přispěno při koupi nové povolenky na zvýšené zarybnění je poněkud irelevantní. Ze zkušeností lze pochybovat o množství dodatečných povolenek, které by rybáři v sezoně kupovali. Celá úvaha především postrádá výpočet a relevantní modelová data. Vezměme v úvahu, že je cena candáta např. 350 Kč/kg a cena roční územní MP povolenky 1.600 Kč. Nemělo by být limitem například dosažení 4,5 kg úlovku nebo 3 kusů (1,8 kg/ks) candáta?

VÚS této situaci nepřistoupí k zavedení limitu úlovků na povolenku.

Návrhy vznesené v dopisu ze dne 1. 2. 2022 od Ing. Pavla Aschenbrennera adresovaném předsedovi ČRS, z. s., Severočeského ÚS:

 • Sami necháme zpracovat odborné posouzení, o kterém píšete v dopise ze dne 20.12.2021 a náklady na něj poneseme sami.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Hospodářský odbor považuje dosud zpracované materiály a podklady za dostatečné. Přehledná statistika úlovků, analýza postupu zarybnění, přesná specifikace a odůvodnění jednotlivých opatření, včetně predikce a modelů budoucího vývoje obsádek dravých ryb jsou podklady na základě kterých HO sestavil svá doporučení.

VÚS projevil vůli nezávisle přezkoumat a zadat zpracování odborného posouzení přijatých opatření. VÚS věří, že přezkoumáním podkladů a zvolených postupů při ochraně cenných populací dravých ryb, dojde k uvolnění napětí a uklidnění situace.

Dne 25. 4. 2022 bylo doručeno nezávislé odborné posouzení přijatých opatření na ochranu dravců na ÚN Nechranice, zpracované Ing. Pavlem JURAJDOU, Dr. doc. RNDr. Zdeňkem ADÁMKEM, CSc., závěry níže.

 • Nabízíme schůzku s představiteli místních organizací ČRS, které se budu také osobně účastnit, a na které můžeme diskutovat o představách členů místních organizací, kteří na Nechranicích převážně rybaří (MO Žatec, MO Kadaň, MO Chomutov, MO Most apod.)

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Uspořádání osobní schůzky a diskuze o představách členů jistě představuje základ spolkové činnosti a jsou důležité. Předseda HO vždy avizoval zájem o osobní jednání spíše než zdlouhavou korespondenci. Z diskuze někdy mohou vyvstat i zajímavé podněty nebo způsoby řešení. Nicméně rozhodnutí uživatele revíru by měla být přijímána výhradně na základě odborných podkladů, výpočtů, analýz a odborné diskuze.

Funkcionáři předmětných MO i VÚS uvedenou problematiku konzultovali a diskutovali na aktivech funkcionářů v září 2021 i v květnu 2022. Dotazy přítomných byly uspokojivě vysvětleny a potvrzen společný zájem na ochraně dravých ryb.

 • Navrhneme model výkonu rybářského práva, a to zejména jeho kontroly, pro VN Nechranice tak, aby nemuselo docházet k plošnému omezení lovu z lodí, tak jak o tomto rozhodli pánové na svazu apod.

Stanovisko VÚS dle doporučení HO:

Hospodářský odbor těší zájem skupiny členů ČRS o problematiku výkonu rybářského práva. Největší společný revír našeho ÚS, kterým ÚN Nechranice je, vyžaduje zásadní díl našeho společného úsilí. Zejména v posledních několika letech však obecně sledujeme určitý přesun aktivity členů ČRS, od reálné činnosti na revírech a chovných zařízeních, spíše k diskuzním fórům a teoretickým úvahám. Zejména při vysazování štiky, při úklidu břehů nebo ostraze revírů nám nezřídka chybí aktivní členové, kteří by přiložili ruku k dílu, ač jejich potřebu pravidelně zdůrazňujeme. Avšak snaha o hodnocení postupů a výsledků naší společné práce je, zejména na sociálních sítích, enormní.

V následujícím období nás čekají opět revize stávajících BPVRP, a tak HO velice uvítá spolupráci s aktivními členy ČRS, kteří mají přehled o revírech, kde žijí. Jejich poznatky tak budou jistě přínosem při jednání HO o pravidlech rybolovu nejen na Ohři.

Souhrn stanovisek VÚS v dané věci:

 • V letošním roce neupravovat pravidla rybolovu dravých ryb na ÚNN.

 • Revizi opatření uskutečnit až po obdržení výsledku statistiky úlovků za rok 2022 a zpracování příslušných analýz, včetně vyhodnocení ostatních okolností (RS, přestupky, návštěvnost).

 • Poplatek za užití plavidla k lovu ryb na ÚN Nechranice zvýšit na 200 Kč/rok.

 • Zajistit zvýšenou ostrahu ÚN Nechranice přijetím smluvního vztahu pro výkon funkce RS (tzv. profesionální RS), posílením o členy VÚS a zaměstnance ÚS.

 • Zadat nezávislé odborné posouzení přijatých úprav lovu dravých ryb.

 • Uzavřít záležitost podnětů skupiny členů ČRS opětovným vysvětlením důvodu přijatých opatření, včetně uvedení výsledků nezávislého odborného posouzení pravidel rybolovu.


Odborné posouzení přijatých pravidel lovu dravých ryb na ÚN Nechranice

Zadáno instituci: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i., Brno

Cíle posudku: odborné posouzení, zda přijaté úpravy pravidel rybolovu jsou adekvátními opatřeními, která spolu s ostatními hospodářskými zásahy budou:

Stabilizovat populace dravých ryb.

Bránit přelovení generačních dravých ryb, které jsou základem populací dravých ryb této nádrže.

Akceptovatelné většinou lovících a nevyvolávající konflikty vlivem zásadního omezení rybolovu.

Účinné a efektivně vymahatelné dobrovolnou rybářskou stráží.

Výsledky zpracovaného posudku

 • Změnu velikosti nástrah k lovu dravých ryb je třeba jednoznačně považovat za významné podpůrné opatření. Dravé druhy ryb, a především candát, jsou mimořádně náchylné k manipulaci a stresu. Ulovení a následné pouštění podměrečných ryb vede k významně zvýšené mortalitě.

 • Ukončení lovu po přisvojení si dvou kusů dravých ryb je důležité opatření snižující počet ulovených dravých ryb, které by byly následně puštěny zpět do vody s rizikem následného úhynu.

 • Zákaz lovu ryb z plavidel v období od 15. 10. má za cíl snížit rybářský tlak na candáta v obdobích jeho nejúspěšnějšího lovu a nejvyšších úlovků. V tomto typickém období lovu dravců je možné tímto způsobem rybářský tlak na candáta, a s ním související zvýšenou mortalitu při lovu na větších hloubkách významně snížit a také velmi dobře a efektivně kontrolovat. Zdůvodnění tohoto opatření, především možností efektivní kontroly lovících na lodích rybářskou stráží je logické (bez ohledu na to, zda dobrovolné či profesionální).

 • Bez výrazného omezení rybářského tlaku na dravé druhy ryb, a především candáta není možné na ÚN Nechranice zajistit udržitelné populace dravých druhů a následně jejich stabilní úlovky.

 • Data dokladují, že současný způsob výkonu rybářského práva (bez souboru přijatých opatření) je neudržitelný.

 • Na rozdíl od názoru zástupců Severočeského územního svazu ČRS lze oprávněně předpokládat, že ani v budoucnu nebude možné navržená opatření zrušit, protože pokud dojde opět k nárůstu úlovků, následné zrušení navržených opatření by na ÚN Nechranice vedlo ke kolapsu populací dravých ryb.

 • V případě dravých druhů ryb, na rozdíl například od kapra obecného či pstruha duhového, jsou úlovky zásadně závislé na životaschopných populacích a na úspěšnosti jejich přirozené reprodukce.

 • Nad rámec výše uvedených opatření by bylo žádoucí alespoň malou (vhodnou) část ÚN Nechranice zcela hájit a vytvořit tak chráněnou rybí oblast, kde by ryby měly určité útočiště po celý rok.

Závěry zpracovaného posudku

 • Omezení rybářského tlaku na VN Nechranice je jednoznačně a nezbytně nutné pro udržení životaschopných populací dravých druhů ryb.

 • Navržená opatření Severočeským územním svazem ČRS lze považovat za řádně zdůvodněná.

 • Krátkodobá opatření se minou účinkem. Z toho důvodu je žádoucí vytvořit trvalá omezení rybářského tlaku tak, aby nedocházelo k periodickému kolapsu populací dravých druhů ryb a tyto populace byly dlouhodobě chráněny.

Závěr

 • Členové HO ani VÚS nemají zájem omezovat lovící.

 • Mají však povinnost a odpovědnost vůči členské základně, státu, svěřenému majetku, tradici, přírodě a stavu populací ryb v revírech.

 • I nadále bude HO pravidelně vyhodnocovat stav populací ryb a navrhovat příslušné úpravy pravidel rybolovu.

 • Delegáti ÚK v listopadu r. 2021 posoudili nezbytnost a důvody přijatých opatření. Stanovená pravidla rybolovu na ÚN Nechranice svým hlasováním potvrdili.

 • Problematikou petice a návrhů v ní uvedených se červnová konference ÚS znovu zabývala. Schválila realizaci opatření pro ochranu dravých druhů ryb na revíru 441 043 Ohře 9 – ú. n. Nechranice ve formě bližších podmínek výkonu rybářského práva tak jak byly schváleny výborem územního svazu dne 15. 6. 2021, tj.:

 • Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm, platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

 • Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 - ÚN Nechranice.

 • Přisvojením si dvou kusů dravých ryb (štika, candát, sumec) denní lov končí.

 • Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění vlasce až po konec nástrahy).

Jak již bylo řečeno i dříve, chápeme, že některá opatření se setkala s nelibostí části rybářské veřejnosti. Je třeba ovšem mít na paměti, že pokud se nepodaří udržet stabilizované počty dravých ryb na ÚN, může stejně jako před lety dojít znovu k jejich výraznému úbytku. Je možné si tak vybrat, buď ponechat populace dravých ryb enormnímu rybářskému tlaku bez omezení, a tak po pouhých několika úspěšných letech čelit následkům v podobě výrazného poklesu jejich stavů a tím i úlovků, nebo přijmout některá omezení a těšit se ze silných populací těchto ryb v ÚN Nechranice dlouhodobě. Jako Severočeský územní svaz jednoznačně podporujeme cestu dlouhodobé udržitelnosti, to i s ohledem na množství práce a finančních prostředků, které byly vynaloženy na obnovu populací dravých ryb v revíru.

29.07.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.